Mijn Kifid
Logo van Stichting BKR

Kifid KennisWat kan ik doen tegen een negatieve BKR-registratie?

De situatie

U wilt een krediet afsluiten, een hypotheek aanvragen of een rekening openen waarop u rood mag staan, maar de geldverstrekker wijst uw aanvraag af vanwege een negatieve BKR-registratie op uw naam. U wilt onderzoeken of en hoe daar iets aan te doen is.

De algemene regel

Voordat een kredietverstrekker een lening aan u verstrekt, is hij verplicht het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) te raadplegen. In dat systeem staan de lopende leningen of langdurige betalingsverplichtingen die u heeft of had en bovendien of u bij de terugbetaling daarvan achterstanden opliep. Daarmee krijgt de kredietverstrekker meer inzicht of u de lasten van de gewenste nieuwe lening kunt dragen en krijgt de kredietverstrekker inzicht in uw betaalgedrag. U kunt op elk moment verzoeken om een negatieve registratie te laten verwijderen. De kredietverstrekker moet uw belangen dan afwegen tegen die van de kredietverstrekker en de financiële sector.

Soorten coderingen

Een bij BKR geregistreerde lening of krediet zónder betalingsachterstand wordt een ‘positieve registratie’ genoemd. Deze registraties kunnen echter wel uw maximale leencapaciteit beperken omdat een deel van uw inkomen al gereserveerd is om de maandtermijnen van die lening te betalen. Negatieve registraties, zogenoemde coderingen, hebben een groter effect: ze kunnen er langere tijd voor zorgen dat het lastig wordt om een krediet of een hypotheek af te sluiten.

Meest voorkomende coderingen

Code A+H Wie achterloopt met de betaling van een krediet, krijgt (ná een verplichte vooraankondiging) een achterstandsmelding (A). Loopt u de achterstand in en loopt het krediet door? Dan komt er naast de achterstandsmelding (A) een herstelmelding (H) te staan.
Code 1 Deze code geeft aan dat u met de kredietaanbieder een betalingsregeling bent overeengekomen. In die regeling staan afspraken over de terugbetaling van de betalingsachterstand en het krediet.
Code 2 Dit betekent dat de kredietaanbieder het krediet in één keer volledig van u opeist. In veel gevallen is hier een incassobureau bij betrokken. Lost u het krediet volledig af, dan wordt een werkelijke einddatum geplaatst.
Code 3 Bij deze code gaat het om een afboeking of om een kwijtschelding. Een afboeking betekent dat de kredietverstrekker een bedrag afboekt dat hij niet meer verwacht terug te krijgen. Het krediet loopt dan wel door, er is (nog) geen einddatum. Een kwijtschelding komt voor wanneer u bijvoorbeeld een schuldsaneringstraject doorloopt en de kredietverstrekker bereid is het restant kwijt te schelden. Als het krediet wordt beëindigd, ziet u ook een einddatum.
Code 4 De kredietaanbieder kan u voor langere tijd niet bereiken.
Code 5 U heeft een preventieve betalingsregeling voor uw hypotheek afgesproken. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd. Deze code is te beschouwen als een voorloper van code A.

Zie voor een uitgebreidere uitleg van de codes ook de BKR-website.

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Wanneer u maandtermijnen van uw hypotheek of krediet mist, dan moet de kredietverstrekker u waarschuwen. In die zogenoemde vooraankondiging moet staan dat als de achterstand niet alsnog binnen een bepaalde periode wordt betaald een achterstandscodering in het CKI volgt. De kredietverstrekker moet u wijzen op de mogelijke gevolgen van deze negatieve codering: het kan moeilijker worden om bijvoorbeeld een hypotheek te krijgen. Als geen vooraankondiging is ontvangen en de kredietverstrekker niet kan aantonen deze verstuurd te hebben, dan moet de A-code worden verwijderd. De Geschillencommissie van Kifid zal de geldverstrekker ook altijd vragen om de vooraankondiging te laten zien. Let op: voor het laten plaatsen van de bijzonderheidscoderingen hoeft de kredietverstrekker u niet te waarschuwen.

Wanneer de achterstanden oplopen en u een betalingsregeling niet kunt nakomen, gebeurt het regelmatig dat een kredietverstrekker ervan uitgaat dat niet het hele bedrag zal worden terugbetaald. In dat geval wordt de vordering ‘afgeboekt’ en dat leidt tot bijzonderheidscode 3. Deze code wordt regelmatig aangevochten, omdat andere kredietverstrekkers uit deze code immers kunnen opmaken dat ze hun geld mogelijk niet terugkrijgen wanneer ze met u in zee gaan. Toch komt het voor dat consumenten alsnog de volledige vordering terugbetalen. De geldverstrekker koppelt dan aan code 3 een zogenoemde werkelijke einddatum. De Geschillencommissie van Kifid heeft echter in meerdere zaken geoordeeld dat de combinatie van bijzonderheidscode 3 met de werkelijke einddatum niet laat zien dat de gehele vordering is voldaan. Vaste lijn is dat in deze omstandigheden de kredietverstrekker code 3 moet verwijderen. De code geeft dan immers geen getrouw beeld meer van de werkelijkheid en dat is in strijd met artikel 5 van de AVG.

Als een krediet is afgelost en de kredietverstrekker heeft aan het CKI doorgegeven dat het krediet is beëindigd, dan blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar in het CKI.

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een codering heeft u de volgende aanknopingspunten:

 • Klopt de codering technisch gezien? Is het Algemeen Reglement CKI op de juiste manier gevolgd? Is er bijvoorbeeld een vooraankondiging aan u en naar het juiste adres verstuurd en door u ontvangen?
 • Is de codering strijdig met een van de artikelen van de AVG? Denk aan een codering die geen getrouw beeld van de werkelijkheid geeft.
 • Tot slot kunt u een beroep doen op artikel 21 van de AVG. Dat artikel schrijft een belangenafweging voor tussen enerzijds uw belangen en anderzijds die van de kredietverstrekker en de financiële sector.

Over de belangenafweging is al vaak geoordeeld door Kifid. De uitkomst hangt sterk af van de specifieke omstandigheden. Elke casus is anders, maar aandachtspunten zijn onder meer:

 • Spelen er bijzondere individuele omstandigheden? Denk aan woningnood, een huis dat moet worden verkocht?
 • Is het ontstaan van de oorspronkelijke betalingsachterstand uw eigen schuld? Wat heeft u gedaan om de betalingsachterstand op te lossen?
 • Hoe zorgvuldig heeft u gehandeld? Legde u contact met de geldverstrekker? Was u bereikbaar?
 • Is de reden waarom u de coderingen verwijderd wilt hebben zwaarwegend genoeg en kunt u dat voldoende onderbouwen?
 • Hoe is/was uw betaalgedrag te omschrijven? Hield u zich aan een eventuele betalingsregeling?
 • Wat is het belang van het laten staan van de codering van de al dan niet herstelde betalingsproblemen? Moet u nog langer beschermd worden tegen overkreditering?
 • Hoeveel tijd van de termijn dat de codering zichtbaar blijft, is inmiddels verstreken?
 • Heeft de kredietverstrekker een bedrag moeten kwijtschelden of afboeken? En heeft u uw stabiele financiële situatie van vandaag daaraan te danken?
 • Is de vordering verjaard? En heeft de kredietverstrekker het moment dat u zich op de verjaring beriep als werkelijke einddatum bij het krediet geplaatst? Dan speelt het moment wanneer u voor het eerst een beroep op verjaring had kunnen doen, mee bij de belangenafweging.
 • Is uw financiële situatie inmiddels gedurende een langere tijd voldoende stabiel?

Als uw bezwaar slaagt, dan heeft u er recht op dat uw negatieve registraties ‘zonder onredelijke vertraging’ uit het CKI worden verwijderd.

Tips

 • Twijfelt u of er een negatieve registratie op uw naam staat? Dat kunt u nagaan door uw BKR-overzicht online op te vragen via de website https://www.bkr.nl U kunt natuurlijk ook alleen positieve registraties hebben; dat betekent simpelweg dat uw krediet geregistreerd staat. Denk daarbij overigens ook aan een telefoon op afbetaling of een private lease contract.
 • Wanneer u bij de kredietverstrekker klaagt over een registratie, leg dan uit wat uw situatie uitzonderlijk maakt, geef aan hoe groot de impact van de negatieve registratie is en waarom u niet kunt wachten tot de registratie automatisch vervalt. Onderbouw uw verzoek bijvoorbeeld door afwijzingen van financieringsaanvragen te overleggen en uw financiële situatie en betaalgedrag in de afgelopen periode aan te tonen.
 • Voorziet u achterstanden? Zit dan niet stil, maar kom in actie. Neem contact op met de kredietverstrekker en maak betalingsafspraken: geef daarbij inzicht in uw financiële positie en stel een betalingsregeling voor. Dit proactieve gedrag weegt mee wanneer u later een negatieve registratie wilt aanvechten.
 • Lukt het niet om zelfstandig tot actie over te gaan? Neem contact op met de gemeente, de schuldhulpverlening of het Juridisch Loket. Met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden een wettelijke taak voor gemeenten geworden.

Meer informatie over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant