Mijn Kifid

Geschillencommissie verduidelijkt behandeling klachten beleggingsverzekeringen

Mede naar aanleiding van vragen van de Consumentenbond wil de Geschillencommissie van Kifid haar voornemen inzake de uitspraken over beleggingsverzekeringen graag verduidelijken.

Vergelijkbare rechtsvragen

Bij de Geschillencommissie is een groot aantal klachten over beleggingsverzekeringen in behandeling. Deze klachten verschillen in vele opzichten van elkaar (bijvoorbeeld door de opbouw van het product en de daarover gegeven voorlichting). Er zijn echter ook diverse rechtsvragen die in een groot aantal van de zaken aan de orde komen. Om deze laatste reden ligt het niet voor de hand alle zaken gelijktijdig te behandelen. Het kan immers wenselijk zijn dat partijen in de ene zaak kunnen reageren op de uitspraak over een relevante rechtsvraag die in een andere zaak door de Geschillencommissie wordt gedaan. Bij min of meer gelijktijdige behandeling is dat lastig te realiseren.

Gefaseerde behandeling

De Geschillencommissie heeft er daarom voor gekozen de zaken in fasen te behandelen. Uitspraken in de eerste fase kunnen daardoor richtinggevend zijn bij de behandeling van zaken in de volgende fasen. De Geschillencommissie bepaalt in welke volgorde zij zaken afdoet. Zij houdt daarbij onder meer rekening met het stadium van de behandeling waarin een zaak zich al bevindt, en met de mate waarin in een zaak vragen aan de orde zijn die naar verwachting ook in andere zaken spelen.

Verzoek om voorrang

Partijen kunnen de Commissie vanzelfsprekend verzoeken een bepaalde zaak met voorrang te behandelen, of juist geen voorrang te geven. Vertegenwoordigers van Consumenten hebben dergelijke verzoeken ook gedaan. Het is echter uiteindelijk de Commissie die beslist. De Commissie communiceert over de volgorde van behandeling niet met anderen dan (vertegenwoordigers van) de betrokken procespartijen en legt over haar beslissingen alleen verantwoording af via haar uitspraken.

‘Richtinggevend?’

De Commissie zal de uitspraken die de komende maanden zullen worden gedaan niet zelf voorzien van het stempel ‘richtinggevend’. Dat is een taak voor de commentatoren en voor de (vertegenwoordigers van) partijen. De Commissie verwacht echter wel dat een aantal van de uitspraken die zij in het voorjaar van 2016 zal doen richtinggevend zal zijn. Tegelijkertijd zal de Commissie ook uitspraken blijven doen die geen zaaksoverstijgend karakter hebben. Bijvoorbeeld omdat de behandeling van die zaak al in een vergevorderd stadium was, of omdat de individuele consument belang heeft bij een snelle uitspraak.

Ook interessant