Mijn Kifid

Kifid KennisBetaalt de verzekeraar de rekening van mijn contra-expert?

De situatie

U heeft schade aan bijvoorbeeld uw huis of auto. De schade is gelukkig verzekerd. Een expert stelt vervolgens in opdracht van de verzekeraar de hoogte van de schadevergoeding vast. U bent het niet eens met die uitkomst en wil zelf een zogenoemde contra-expert in de arm nemen. U wilt weten of de verzekeraar deze tweede expert in alle gevallen volledig betaalt.

De algemene regel

Verzekerden hebben het wettelijke recht om een contra-expert in te schakelen wanneer zij het oneens zijn met de schadevergoeding die de verzekeraar voorstelt. Een verzekeraar mag dit recht, dat in beginsel geldt voor alle schadeverzekeringen, niet inperken. De verzekeraar moet de door een verzekerde gemaakte redelijke kosten voor een contra-expertise vergoeden. Wat redelijk is, kan per individueel geval verschillen. Het is verzekeraars wettelijk niet toegestaan om met vooraf vastgestelde maximumbedragen te werken.

 

Vier voorbeelden

 

Uitleg

Het recht op contra-expertise is wettelijk geregeld in artikel 7:959 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Hieruit volgt dat de verzekeraar verplicht is om de door de verzekerde gemaakte redelijke kosten voor een contra-expert te vergoeden. Van deze regeling kan niet in het nadeel van een verzekerde worden afgeweken, ook niet wanneer de verzekerde akkoord is gegaan met verzekeringsvoorwaarden waarin staat dat een contra-expert voor eigen rekening komt.

Wanneer de expert van de verzekeraar en de contra-expert er samen niet uitkomen, wordt er vaak nog een derde expert benoemd. Een zogenoemde ‘arbiter’ die het eindoordeel velt. Dat eindoordeel is bindend voor zowel de verzekerde als de verzekeraar. De verzekeraar betaalt ook deze arbiter.

Er is geen recht op vergoeding van een contra-expertise wanneer de verzekerde en de verzekeraar het er niet over eens zijn of de schade wel onder de dekking van de betreffende verzekering valt. Bijvoorbeeld: in de voorwaarden is hagelschade gedekt,  maar  de expert van de verzekeraar heeft onderzoek gedaan en oordeelt dat de schade niet door hagel, maar door vallende takken is ontstaan. De consument is het hier niet mee eens en schakelt een contra-expert in om aan te tonen dat de schade wel degelijk door hagel is ontstaan. De verzekeraar hoeft dan de kosten van een contra-expert in beginsel niet te vergoeden. De verzekeraar vergoedt de kosten van een contra-expert alleen wanneer de hoogte van de schadevergoeding ter discussie staat.

De verzekeraar moet de mogelijkheid bieden tot een contra-expertise. Pas nadat de contra-expertise is uitgevoerd en de consument vraagt om vergoeding van de gemaakte kosten, zal de verzekeraar toetsen of hij vindt dat sprake is van redelijke kosten. Om discussie na afloop te voorkomen, is het een mogelijkheid om de offerte van de contra-expert alvast door de verzekeraar te laten toetsen. Zie ook de tips hieronder.

Een verzekeraar mag in principe vooraf geen eisen stellen aan de expertise. De verzekeraar mag in zijn voorwaarden bijvoorbeeld niet opnemen dat de kosten alleen worden vergoed als de expertise door een NIVRE-expert wordt uitgevoerd. Dit heeft de Hoge Raad begin 2022 beslist. Ook mag de verzekeraar schades van een relatief kleine omvang niet uitsluiten van contra-expertise.

Ook is het een verzekeraar niet toegestaan om vooraf een maximumbedrag voor de contra-expertise te geven. Het gaat dan niet alleen om absolute bedragen, de verzekeraar mag ook niet in de verzekeringsvoorwaarden opnemen dat de contra-expert evenveel krijgt als de door de verzekeraar ingeschakelde expert. Ook mag de verzekeraar de betaling van de contra-expert niet afhankelijk maken van wie er uiteindelijk gelijk krijgt.

Wanneer zijn de kosten redelijk? Hier is van belang wat er in de wet staat. In artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de werkzaamheden en de kosten voor die werkzaamheden, redelijk moeten zijn. Het is dus niet de bedoeling dat de contra-expert heel veel werkzaamheden verricht die onnodig zijn om de schade vast te stellen. Ook wordt gekeken of de kosten in verhouding staan tot de werkzaamheden. Bij de beoordeling speelt ook de complexiteit van de schade een rol.

Bij de discussie over de redelijkheid van de kosten, mag de verzekeraar geen vergelijking maken tussen de prijs die hij zelf betaalt voor een expertise en de prijs die de consument heeft betaald. De verzekeraar laat immers vaker expertises verrichten en zal daarom een scherpere prijs krijgen dan een consument die eenmalig een expert inschakelt. De verzekeraar zal moeten onderbouwen waarom de kosten van de contra-expert onredelijk zijn.

Het gaat er bij de redelijkheid van de kosten en werkzaamheden vooral om dat de expert aantoont wat hij heeft gedaan en of die werkzaamheden nodig waren voor de expertise.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

Tips

  • Lees de voorwaarden van uw verzekering goed door en kijk wat er geregeld is over het inschakelen van een contra-expert. De verzekeraar kan via de verzekeringsvoorwaarden uw wettelijk recht op contra-expertise niet inperken.
  • Bent u het niet eens met de hoogte van de schadevergoeding? Neem dan contact op met uw verzekeraar om te bespreken wat er mogelijk is. Vaak kunnen verzekeraars u ook helpen met het vinden van een contra-expert. U bent niet verplicht de expert die de verzekeraar aanraadt te accepteren, maar het kan latere discussie over de redelijke kosten voorkomen.
  • Heeft u een contra-expert gevonden? Vraag dan vooraf een offerte op, zodat u weet welke werkzaamheden hij gaat verrichten en wat de kosten hiervoor zijn. U kunt dan wellicht de offerte ook delen met uw verzekeraar en kijken of zij op voorhand akkoord willen gaan met het vergoeden van alle kosten. Dat voorkomt dat u achteraf discussie krijgt over de redelijkheid van de kosten en dat u meer betaalt dan wordt vergoed.
  • Wanneer u het niet eens bent met het schadebedrag zoals de verzekeraar dat heeft laten vaststellen, dan is het aan u om bewijs te leveren voor dat standpunt. Zonder contra-expertise kan het lastig zijn om dat standpunt te onderbouwen.
  • Wanneer u het niet eens bent met het schadebedrag zoals de verzekeraar dat heeft laten vaststellen, dan is het aan u om bewijs te leveren voor dat standpunt. Zonder contra-expertise kan het lastig zijn om dat standpunt te onderbouwen.

Meer informatie over dit onderwerp

Hier vindt u vijf vragen over contra-expertise die door het Verbond van Verzekeraars van antwoorden zijn voorzien.

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant