Mijn Kifid
Hand die biljetten geld aanbiedt

Kifid KennisIk kan de lasten van een krediet niet dragen. Is mij te veel geld geleend?

De situatie

U heeft een lening (een hypotheek of consumptief krediet) die uw financiële draagkracht te boven gaat. U vraagt zich af of er meer aan u is geleend dan toegestaan en er dus sprake is van overkreditering. Daarnaast wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding.

De algemene regel

Op kredietverstrekkers rust een zorgplicht om te waken voor overkreditering: als het aannemelijk is dat u de lasten van de lening niet zult kunnen dragen, moet de kredietverstrekker u de lening of hypotheek weigeren. Aan de hand van leennormen stellen kredietverstrekkers vast welk maximumbedrag u verantwoord kunt lenen. Wordt er toch meer uitgeleend, dan kunt u recht hebben op een schadevergoeding.

Drie voorbeelden

 

Uitleg

De maatschappelijke functie van een kredietverstrekker brengt een bijzondere zorgplicht mee. Uitgangspunt is dat een kredietverstrekker beter dan u in staat is om de gevolgen van kredietverstrekking te overzien en om te beoordelen of u in staat zal zijn de lasten van de lening te (blijven) dragen.

Een kredietverstrekker moet onderzoek doen naar uw financiële draagkracht. Verschillende gegevens spelen daarbij een rol, zoals de hoogte van uw vaste inkomsten en de hoogte van vaste lasten zoals alimentatie en verplichtingen uit (eventuele) andere kredieten op uw naam. Blijkt uit dat onderzoek dat u meer krediet aanvraagt dan uw draagkracht toelaat, dan is de kredietverstrekker verplicht u dit krediet te weigeren.

Regels en normen over wat ‘verantwoord’ is, zijn door de tijd heen aangescherpt. Waar een kredietverstrekker precies aan moet voldoen, wordt bepaald door de wet- en regelgeving en de inzichten en gebruiken die golden op het moment dat de lening werd verstrekt. Met inzichten en gebruiken wordt bedoeld dat – ook al waren ze (nog) niet in gedragscodes opgenomen – bepaalde werkwijzen al wel als ongeschreven norm moesten worden gezien.

Er zijn verschillende toetsingskaders voor het bepalen van de kredietwaardigheid voor consumptief krediet en voor hypothecair krediet.

Het toetsingskader voor consumptief krediet staat in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), in de leennormen zoals gepubliceerd door de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en in de door VFN opgestelde gedragscode voor consumptief krediet. Met behulp van deze leennormen en codes kan worden vastgesteld of sprake is van overkreditering. Dit zijn minimumnormen, kredietverstrekkers mogen strengere en/of aanvullende leennormen gebruiken.

Voor hypothecaire kredieten volgt het toetsingskader ter voorkoming van overkreditering onder meer uit de Wet op het financieel toezicht, de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de richtsnoeren van de European Banking Authority (EBA) over kredietwaardigheidsbeoordeling. Bij hypotheken wordt het maximum te lenen bedrag op basis van twee leennormen vastgesteld: de waarde van de aan te kopen woning (Loan to Value) en de hoogte van het inkomen (Loan to Income). De kredietverstrekker kan aansprakelijk zijn wanneer een hypotheek in strijd met één van deze leennormen is verstrekt. Dit zijn minimumnormen, kredietverstrekkers mogen strengere en/of aanvullende leennormen hanteren.

Wanneer uit het onderzoek van de kredietverstrekker blijkt dat een aanvraag niet voldoet aan de op dat moment geldende leennormen, dan mag de financiering niet worden verstrekt en is de kredietverstrekker verplicht de financieringsaanvraag te weigeren.

Legt u uw klacht voor aan Kifid, dan zult u moeten toelichten waarom de kredietverstrekker het verstrekte krediet niet aan u mocht verstrekken. Kifid zal de kredietverstrekker vragen met welke leennormen zij gerekend heeft op het moment van de verstrekking. Kifid verwacht niet van u dat u de verouderde gedragscodes kunt inbrengen. Van u wordt wel verwacht aan te geven met welke inkomensgegevens de kredietverstrekker mocht rekenen. Met zo’n financiële onderbouwing waarin uw inkomen en vaste lasten zijn opgenomen, kunt u uw stelling aannemelijk maken.

Wanneer er sprake is van overkreditering, dan kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Die bestaat in de regel uit de rentelasten die u heeft betaald over het deel van het krediet dat het verantwoorde maximum oversteeg. Alleen de rente die is betaald over de niet-toegestane leensom, of bovenop een eventueel overgesloten hypotheek, kan tot schade leiden.

In het verleden lieten de gedragscodes ruimte voor uitzonderingen. Er mocht dan in bepaalde gevallen meer krediet verstrekt worden dan de gedragscode toestond, mits de consument werd gewaarschuwd voor de risico’s. Heeft in zo’n situatie de kredietverstrekker niet aan die waarschuwingsplicht voldaan en heeft de overkreditering tot zoveel problemen geleid dat u uw woning heeft moeten verkopen met een restschuld tot gevolg? In dat geval kan ook de restschuld een schadepost vormen.

Het komt voor dat ook u als consument iets te verwijten valt. De schade blijft dan gedeeltelijk voor uw eigen rekening. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u er (mede) verantwoordelijk voor was dat de kredietverstrekker met verkeerde gegevens heeft gerekend. De Geschillencommissie kijkt naar alle feiten en omstandigheden bij het bepalen van het percentage dat voor eigen rekening komt.

In veel gevallen staat een tussenpersoon (bijvoorbeeld een financieel adviseur) een consument bij als het gaat om een kredietaanvraag. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat de kredietverstrekker een zorgplicht heeft om overkreditering te vermijden, ongeacht de hulp van een tussenpersoon. De kredietverstrekker blijft zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van inlichtingen of het controleren van gegevens voor het nemen van een beslissing over het te verstrekken krediet.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tips

  • Als u vermoedt dat er bij u sprake is van overkreditering omdat er meer aan u is geleend dan is toegestaan, kunt u contact opnemen met uw kredietverstrekker om uw opties te bespreken. U kunt ook contact opnemen met een financieel adviseur om u te helpen bij het beoordelen van uw financiële situatie en het vinden van manieren om de schuldenlast te verminderen.
  • Om overkreditering te voorkomen moet de kredietverstrekker voldoende informatie opvragen, verifiëren en bewaren, zoals de vaste (woon- en andere) lasten en vaste inkomsten van de kredietvrager. U moet alle relevante en benodigde informatie leveren, naar waarheid en volledig.
  • Indien u vermoedt dat sprake is (geweest) van overkreditering, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk actie onderneemt om verjaring te voorkomen. Te lang niets doen, kan ertoe leiden dat u geen aanspraak meer kunt maken op vergoeding van eventuele schade.

 

Meer informatie

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant