Mijn Kifid

Kifid KennisOntslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

De situatie

U heeft samen met uw partner een hypotheek en u gaat uit elkaar. U heeft bij de geldverstrekker een verzoek ingediend voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid: u wilt niet langer voor de geldlening aansprakelijk zijn omdat u zelf een woning wilt aankopen of omdat u niet nog jaren het risico wilt lopen door de bank te worden aangesproken. De bank weigert echter om aan dit ontslag mee te werken en de hypotheek op één naam te zetten. U wilt weten wat u hiertegen kunt ondernemen.

De algemene regel

In het algemeen geldt dat een bank niet verplicht is om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen: een bank bepaalt zelf onder welke condities zij geld wil uitlenen. De bank heeft zich daarbij te houden aan de zorgplicht en de regels van verantwoorde kredietverstrekking: de achterblijvende partner moet de lasten kunnen dragen. De achterblijvende partner moet de lening van degene die wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen overnemen. Anderzijds heeft de bank zich ook te houden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid die in de wet zijn verankerd: er kunnen zich situaties voordoen waarbij de weigering van de bank onaanvaardbaar is.

 

Twee voorbeelden

 

Uitleg

Na een scheiding of relatiebreuk zal de uit de woning vertrekkende partner vaak ontslagen willen worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. Anders gezegd: de hypotheek moet op één naam worden gezet. Ook wanneer de achterblijvende partner in de praktijk de maandlasten betaalt, zou de vertrekkende partner zonder zo’n ontslag immers aansprakelijk blijven voor de gehele hypothecaire lening. Die aansprakelijkheid heeft twee nadelen. Het beïnvloedt de leencapaciteit en maakt het dus lastig om zelf een ander huis te kopen. Daarnaast is er het risico om door de bank te worden aangesproken wanneer de ex-partner verzuimt de maandbetalingen te voldoen.

Voor een geldverstrekker is het zekerder om een lening op twee personen te kunnen verhalen dan op één. Wanneer de geldverstrekker een van de partners ontslaat uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, kan de bank feitelijk de schuld nog maar op een persoon verhalen. Daarom zal een geldverstrekker een verzoek altijd zorgvuldig beoordelen met het oog op terugbetaling. De geldverstrekker is verplicht de lening te toetsen aan de geldende normen. Dat kunnen andere normen zijn dan die van toen de hypotheek werd afgesloten. Over het algemeen zijn de leennormen de laatste jaren strenger geworden. Wel hebben geldverstrekkers de mogelijkheid om van de normen af te wijken, maar dit zullen zij alleen doen wanneer die afwijking te verantwoorden is: bijvoorbeeld wanneer er zeer goede perspectieven zijn.

De geldverstrekker moet ook rekening houden met uw belangen. De eisen van de redelijkheid en de billijkheid die in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd, vereisen dat. De Geschillencommissie kan op basis daarvan oordelen dat de weigering van de bank onaanvaardbaar is. Maar dat is niet snel het geval. Er moeten aan uw kant dan wel zwaarwegende belangen spelen. In het laatst genoemde voorbeeld is zo’n bijzondere situatie aan de orde.

In veel zaken speelt het echtscheidingsconvenant een rol. Wat u en uw ex-partner daarin afspreken heeft echter geen consequenties voor de geldverstrekker. De geldverstrekker is immers geen partij bij het convenant. U kunt alleen uw partner op deze afspraken aanspreken. Ook wanneer in een gerechtelijke procedure tussen de twee ex-partners de rechter beslist dat de hypotheek op naam van de achterblijvende partner moet komen, betekent dat nog niet dat de bank daaraan medewerking hoeft te verlenen.

Soms beklaagt een klant zich bij Kifid door te stellen dat het hem of haar helemaal niet duidelijk was wat hoofdelijke aansprakelijkheid inhield. Er bestaat echter ook een eigen verantwoordelijkheid: u moet zichzelf informeren voordat u een handtekening zet.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tip

Heeft u een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan is de situatie vaak anders. U kunt dan in geval van een (net) ontoereikend inkomen een beroep doen op de zogenoemde ‘haircutregeling’. Er wordt dan onder bepaalde voorwaarden een eenmalige deelaflossing gedaan om woningbehoud mogelijk te maken.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant