Mijn Kifid

Kifid KennisNieuwe verzekeringspolis met (veel) hogere premie

De situatie

U heeft een schadeverzekering afgesloten en u krijgt bericht van de verzekeraar dat de premie op de verlengingsdatum verhoogd wordt, dan wel dat de voorwaarden van de verzekering worden aangepast. U bent het oneens met uw nieuwe polis en voorwaarden en/of de premieverhoging en u wilt weten wat u tegen de verzekeringsmaatschappij kunt ondernemen.

De algemene regel

Een verzekeraar mag per verlengingsdatum aanpassingen doen in de premie en de voorwaarden van de schadeverzekering. De verzekeraar moet u daarover wel tijdig informeren én op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleggen waarom de wijzigingen nodig zijn. U heeft op uw beurt het recht om de verzekering op te zeggen per de verlengingsdatum. Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering bovendien dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Twee voorbeelden

 • Rechten en plichten in evenwicht
  • Een klant heeft een pakket verzekeringen lopen bij een verzekeraar: inboedel, woonhuis en aansprakelijkheid. Op een zeker moment krijgt hij de mededeling dat de premies en de voorwaarden zullen worden aangepast. De verzekeraar verwijst daarbij naar artikel 6 van de verzekeringsvoorwaarden: ‘Wij mogen de premie of de voorwaarden op de verlengingsdatum aanpassen als er voor ons een reden is om dit te doen.’ De verzekeraar attendeert de klant er op dat hij het recht heeft de verzekering op te zeggen. De klant zegt de verzekering echter niet op. De nieuwe premie voor zijn pakket stijgt met 20 procent. De man vindt dat onacceptabel en stapt naar Kifid. De Commissie van Beroep van Kifid buigt zich over de zaak. De verzekeraar heeft meerdere argumenten en de Commissie van Beroep is het daarmee eens. Volgens de Commissie van Beroep zijn de rechten en plichten van de klant en de verzekeraar namelijk met elkaar in evenwicht. De verzekeraar mag weliswaar op de verlengingsdatum de premie en de voorwaarden wijzigen, maar daar staat tegenover dat de verzekeraar die wijziging moet uitleggen en erover moet informeren. Bovendien is er het recht van de klant om na het eerste verzekeringsjaar te allen tijde de verzekeringen te beëindigen met een opzegtermijn van een maand. De klant hoeft dus niet tegen zijn zin een hoge premie te betalen. Wel geldt één uitzondering op de vrijheid van de verzekeraar, namelijk wanneer een wijziging van de premie en voorwaarden in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Met deze uitspraak legt Kifid uit hoe het met dergelijke situaties omgaat. (CvB 2017-021)
 • Maandpremie stijgt met vijftig procent
  • Een klant heeft een woonverzekering lopen bij een verzekeraar. In de voorwaarden staat dat de verzekeraar op de verlengingsdatum de premie en/of de voorwaarden mag aanpassen. Op enig moment bericht de verzekeraar de klant dat de verzekering verlengd wordt en vernieuwd is. De maandpremie stijgt daardoor van 30 naar 45 euro. Bij de brief zit ook een verschillenoverzicht en de klant is gewezen op de mogelijkheid om op te zeggen. Wanneer de klant zich bij de verzekeraar beklaagt, geeft die via de mail nog een nadere toelichting. De klant vindt dat niet afdoende en stapt naar Kifid. Volgens hem schaadt de verzekeraar zijn zorgplicht, kan het niet zo zijn dat er ineens pakketkortingen vervallen en is de motivering ondermaats, temeer nu andere verzekeraars veel kleinere premiestijgingen doorvoeren. De verzekeraar ziet dit anders: de premiestijging is voldoende gemotiveerd en bovendien is de klant niet verplicht de verzekering voort te zetten.

   De Geschillencommissie benadrukt eerst dat een verzekeraar zelf mag bepalen tegen welke prijs hij welke risico’s wil accepteren. Maar: het is een verzekeraar niet toegestaan in zijn verzekeringsvoorwaarden een bepaling op te nemen die gekwalificeerd kan worden als een oneerlijk beding, zoals bedoeld is in de Europese Richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Een beding is oneerlijk wanneer er niet afzonderlijk over is onderhandeld en het beding het evenwicht tussen partijen teveel verstoort. In dit geval vindt de Geschillencommissie het beding niet oneerlijk: er is nog steeds voldoende evenwicht tussen verzekeraar en klant. Vervolgens bekijkt de Geschillencommissie of aan de voorwaarden van de premiewijziging is voldaan: de verzekeraar heeft de klant voldoende geïnformeerd en de uitleg is ook voldoende. De Geschillencommissie vindt namelijk dat de verzekeraar niet verplicht is om alle componenten van de nieuwe premie precies weer te geven. Bovendien kon de klant de verzekeringsovereenkomst opzeggen. Tot slot vindt de Geschillencommissie de wijziging ook niet onaanvaardbaar in het licht van de redelijkheid en de billijkheid. (GC 2019-894)

Uitleg

Bij schadeverzekeringen geldt vrijwel altijd dat de overeenkomst na het eerste jaar met steeds een jaar wordt verlengd. Op die verlengingsdatum mag de verzekeraar de premie en de dekking aanpassen. Over het algemeen heeft de verzekeraar dit recht ook in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen. Wanneer u een verzekering afsluit, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Het artikel (beding) in de voorwaarden van de verzekeraar waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, mag volgens de EU-richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten niet oneerlijk zijn. De Geschillencommissie zal dit beding altijd toetsen in samenhang met alle andere omstandigheden.

Aan de wijziging van de premie of dekking door de verzekeraar zijn eisen verbonden. De verzekeraar moet u tijdig informeren (tenminste een maand voor de vervaldatum van de verzekeringspolis) en op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleggen waarom de wijzigingen nodig zijn. Die verplichting gaat niet zover dat de verzekeraar u inzage hoeft te geven in de exacte berekening van uw premie.

Een belangrijk aspect in dit soort zaken is het recht om op te zeggen. Als u het niet eens bent met de voorgenomen wijzigingen dan kunt u de overeenkomst per verlengingsdatum opzeggen. En ook daarna kunt u op elk moment de verzekering opzeggen. U bent dus niet verplicht de nieuwe polis te accepteren.

Tot slot kan een wijziging van de premie en/of voorwaarden in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. In de Kifid-praktijk is zo’n situatie nog niet voorgekomen. Een sterk gestegen premie is daarvoor in ieder geval onvoldoende. Het is niet aan Kifid om te beoordelen of de premies die een verzekeraar vraagt voor het verzekeren van, bijvoorbeeld, een huis of een auto redelijk zijn. Hier geldt het (juridische) beginsel van contractsvrijheid. Het staat een ieder vrij om het aanbod te accepteren of het aanbod te weigeren en naar een andere verzekeraar te gaan.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

Tips

U heeft al met al vijf aanknopingspunten om naar te kijken als u een klacht wilt indienen:

 • Is het beding in de verzekeringsvoorwaarden een oneerlijk beding?
 • Heeft de verzekeraar u tijdig geïnformeerd?
 • Heeft de verzekeraar de wijziging voldoende uitgelegd?
 • Heeft u het recht om op te zeggen?
 • Is de wijziging in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Meer over dit onderwerp

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Heeft de informatie in dit kennisdocument u geholpen?

Ook interessant

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen