Mijn Kifid

Tussenpersoon heeft zelfstandige informatieverplichting bij advisering beleggingsverzekering

De Geschillencommissie van Kifid heeft uitspraak gedaan in een geschil over een beleggingsverzekering die door een aangesloten tussenpersoon in 2006 was geadviseerd en voor de Consument als enige pensioenvoorziening was bedoeld.

De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat ingeval een verzekering (met een beleggingsrisico) door de bemiddeling van een tussenpersoon wordt gesloten ook op die tussenpersoon een zelfstandige verplichting rust tot het verschaffen van volledige en begrijpelijke informatie omtrent de eigenschappen van de verzekering en de daaraan verbonden kosten. Aangeslotene had haar advies om te beleggen in een beleggingsfonds met meer risico, met de Consument moeten bespreken tegen de achtergrond van een nieuw gemaakt beleggersprofiel, of minst genomen van het een jaar eerder gemaakte beleggersprofiel. Aangeslotene kon voorts als professionele, ter zake kundige, tussenpersoon niet volstaan met het verschaffen van informatie over het redelijkerwijs te verwachten bruto- en nettorendement van dat beleggingsfonds. Zij had ook duidelijk moeten maken welke kosten aan de verzekering verbonden waren en wat, tenminste bij benadering, de omvang van die kosten zou zijn, omdat de hoogte van die kosten van groot belang was voor de uiteindelijke waarde van de door Consument gesloten beleggingsverzekering en deze voor haar pensioenvoorziening was bestemd.

De Commissie was dan ook van oordeel dat de wijze van adviseren door Aangeslotene aan Consument niet aan de daaraan te stellen eisen heeft voldaan. Naar billijkheid oordeelde de Commissie voorts dat Consument indien zij correct zou zijn geadviseerd, zou hebben gekozen voor een beleggingsvorm waarbij 50% zou worden belegd in obligaties en 50% in liquiditeiten. De Commissie acht Aangeslotene daarom gehouden om aan Consument te vergoeden het verschil tussen de waarde van de polis op de datum waarop deze uitspraak zal worden tenuitvoergelegd (de afkoopsom zonder rekening te houden met boeteclausules of andere kosten in verband met voortijdige beëindiging) en de waarde die de door Consument gekozen beleggingsvorm op dezelfde datum zou hebben gehad indien zij gelijke bedragen op dezelfde boekdata had toegevoegd aan een beleggingsvorm met (gelet op de einddatum van de overeenkomst) het hoogste rendement die Aangeslotene haar had kunnen aanbieden.

klik hier voor de volledige uitspraak

Ook interessant