Mijn Kifid

Kifid KennisErkent de verzekeraar terecht aansprakelijkheid na aanrijding?

De situatie

U bent betrokken geweest bij een verkeersongeval en de wederpartij heeft schade geleden. Uw autoverzekeraar heeft de aansprakelijkheid beoordeeld en geconstateerd dat de fout (deels) bij u ligt. U vindt dat onterecht en wilt weten wat u tegen de verzekeraar kunt ondernemen.

De algemene regel

Op grond van artikel 6 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) regelt de verzekeraar schades zelfstandig en actief met de wederpartij. Daarbij geldt een behoorlijke mate van vrijheid: de verzekeraar stelt vast wie aansprakelijk is aan de hand van het schadeformulier, foto’s, eventuele waarnemingen van experts en de wettelijke regels. Tegelijk mag de verzekeraar bij het vaststellen van de aansprakelijkheid uw belangen niet uit het oog verliezen.

 

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) moeten verzekeraars schades zelfstandig en actief met de wederpartij regelen. Daarbij hebben zij een behoorlijke mate van vrijheid. Die vrijheid is niet onbegrensd: de verzekeraar moet zich op een redelijke manier inspannen voor de bescherming van uw belangen bij de vaststelling van de mate van (wettelijke) aansprakelijkheid.

Verzekeraars leggen deze hoofdregel in de polisvoorwaarden van de autoverzekering vaak in eigen bewoordingen vast. Vaak raden zij u bijvoorbeeld aan om in geval van een schade geen aansprakelijkheid te erkennen en geen toezegging te doen over schadevergoeding. U zou daarmee uw eigen positie kunnen schaden. Het is de verzekeraar die uw aansprakelijkheid beoordeelt en beslist om de schade wel of niet te vergoeden.

De verkeersregels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de aansprakelijkheid. Daarnaast is ook de precieze toedracht van groot belang. De verzekeraar moet zich inspannen om die zorgvuldig vast te stellen. Daarbij is uw eigen inbreng van groot belang: heeft u de situatie goed in kaart gebracht, zijn er dashcam-beelden, zijn er getuigen, et cetera. Het moet voor de verzekeraar immers wel mogelijk zijn om de omstandigheden en de oorzaak van het verkeersongeval vast te stellen.

Komt u er samen niet uit, dan zal de Geschillencommissie van Kifid beoordelen of de verzekeraar bij de beoordeling van de aansprakelijkheid uw belangen in voldoende mate heeft meegenomen. De Geschillencommissie zal beoordelen of alle aangevoerde omstandigheden het standpunt van de verzekeraar over de aansprakelijkheid rechtvaardigen.

Verzekeraars belonen schadevrije jaren met een premiekorting, ook wel bonus-malus-regeling genoemd. Die kan behoorlijk oplopen. De schadevrije jaren worden bijgehouden in Roy Data. Deze database is door alle verzekeraars te raadplegen. Verzekerden kiezen er bij een laag schadebedrag geregeld voor om dit bedrag zelf te betalen en zo een terugval in schadejaren en een forse premieverhoging te voorkomen. Sinds 2016 hanteren alle verzekeraars een standaardtabel om de terugval in schadevrije jaren te berekenen.

Wanneer de Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar onterecht gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid heeft erkend, dan kan de verzekeraar de opdracht krijgen de schadevrije jaren te herstellen en de te veel betaalde premie terug te storten. In het geval de verzekerde ervoor gekozen heeft om zelf het bedrag te vergoeden, zal het oordeel zijn dit bedrag terug te storten.

Wees u ervan bewust welke verzekering u heeft afgesloten. In een aantal zaken claimen consumenten ook hun eigen schade terug. Deze schade dekt een WAM-verzekering echter niet, u heeft hiervoor een ruimere dekking nodig zoals casco of allrisk.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tips

  • Handel na een schade zeer zorgvuldig en nauwgezet. Zorg voor een nauwkeurige situatieschets, vul het schadeformulier zo compleet mogelijk in, maak foto’s en noteer telefoonnummers van getuigen. Erken geen aansprakelijkheid en zeg niets toe. Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar of adviseur.
  • Gaat de verzekeraar naar uw smaak er te snel van uit dat u aansprakelijk bent, laat dan uw kant van het verhaal horen. Vraag zo nodig om nader onderzoek, bijvoorbeeld wanneer er veel onduidelijkheden zijn en/of verklaringen elkaar tegenspreken. Weet dat de verzekeraar uw belangen in het oog moet houden.
  • Het is belangrijk om direct na een aanrijding een aantal zaken te doen. Wat te doen na aan aanrijding? vindt u overzichtelijk op een rij gezet bij de ANWB.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant