Mijn Kifid

Kifid KennisZijn de kosten voor mijn levensverzekering met garantiekapitaal niet te hoog?

De situatie

U heeft een levensverzekering met een gegarandeerd kapitaal afgesloten bij een verzekeraar: op de einddatum wordt een afgesproken bedrag uitgekeerd. Ook keert de verzekering een bedrag uit wanneer u (of uw partner) gedurende de looptijd overlijdt. U betaalt hiervoor een vaste premie. In de media leest u over de aanzienlijke kosten die bij sommige beleggingsverzekeringen in rekening zijn gebracht. U vraagt zich af hoe dat bij uw verzekering zit en wat u tegen de verzekeraar kunt ondernemen wanneer u de kosten te hoog vindt of wanneer de verzekeraar weigert ze inzichtelijk te maken.

De algemene regel

Tijdens het afsluiten van de levensverzekering met garantiekapitaal bent u met de verzekeraar de hoogte van de premie en het uiteindelijk uit te keren bedrag overeengekomen. De verzekeraar heeft in de premie kosten verwerkt. Belangrijk is dat u bij het sluiten van de verzekering bekend was met de verhouding tussen de premie en het eindkapitaal. Daarmee heeft u automatisch ook met de onderliggende kostenstructuur ingestemd. De verzekeraar mocht de kosten in rekening brengen en hoeft ze niet inzichtelijk te maken.

 

Twee voorbeelden

 

Uitleg

Een levensverzekering met gegarandeerd kapitaal is een financieel product dat zowel uitkeert wanneer de verzekerde op de einddatum nog in leven is, als wanneer de verzekerde tijdens de looptijd overlijdt.

Het belangrijkste kenmerk van de levensverzekering met gegarandeerd kapitaal is dat de verhouding tussen de premie en het eindkapitaal bij het sluiten van de verzekering vaststaat. De premie is een optelsom van spaarbedrag, kosten en risicopremie. De kosten zijn al in de te betalen maandpremie meegenomen en hebben geen invloed op de eindwaarde die aan de consument zal worden uitgekeerd: die uitkomst staat immers vast.

Sommige consumenten betogen dat de verhouding tussen premie en opbrengst niet vaststaat wanneer de verzekeraar tussentijds de premie kan aanpassen als gevolg van een rentewijziging. Zij zien daarin een reden om aan te nemen dat ze niet met een levensverzekering met garantiekapitaal te maken hebben. Dat argument gaat niet op zolang in de voorwaarden staat in welke situaties de premie mag worden aangepast om het einddoel te kunnen bereiken. Een gestegen premie is doorgaans het gevolg van een gedaalde hypotheekrente. Als gevolg daarvan dalen ook de maandlasten van de hypotheek.

Het grote verschil met een beleggingsverzekering is dat daar het beleggingsrisico bij de consument ligt. De eindwaarde is onzeker omdat die afhankelijk is van het beleggingsrendement. Bij een beleggingsverzekering is het daarom van belang dat verzekerden weten met welk deel van de premie wordt belegd. De verzekeraar is in die gevallen wél verplicht om de verzekerde te informeren over de kosten die in rekening worden gebracht. Dat inzicht is ook van belang om verzekeraars met elkaar te kunnen vergelijken.

In sommige zaken voeren consumenten aan dat de ingehouden premie voor het overlijdensrisico te hoog is, en dat de verzekeraar recentere (en voor de consument gunstiger) sterftetafels met levensverwachting had moeten gebruiken. Een verzekeraar is hiertoe echter niet verplicht.

De verzekeraar is niet verplicht om inzicht te verschaffen in de precieze kostenstructuur. U kunt dat, anders dan bij beleggingsverzekeringen, niet afdwingen. U wist wat u kreeg en tegen welke prijs en heeft daarmee ingestemd. De kosten zijn daarom niet relevant.

Sommige verzekeraars bieden naast het garantiekapitaal een winstuitkering of winstdeling. Deze laatste is onzeker. Dat maakt echter niet dat de aard van het product als geheel wijzigt. Wel moet helder zijn welk deel van de op te bouwen waarde gegarandeerd is en welk deel een prognose.

 

Tip

Wilt u nagaan of u een beleggingsverzekering of zogenoemde woekerpolis heeft? Het moet dan gaan om een verzekering waarbij de eindwaarde niet vast staat, maar afhankelijk is van beleggingsresultaten.
Lees hier meer informatie:

 

Meer over dit onderwerp

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant