Mijn Kifid

Nieuwe verzekeraar verantwoordelijk voor deugdelijke administratie van overgenomen polissen

Bij overname van verzekeringsportefeuilles wordt de nieuwe verzekeraar verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie van de overgenomen polissen. Dit is het oordeel van de Geschillencommissie van Kifid in een klachtzaak tegen Axent, die in 2010 de uitvaartverzekeringen van Aegon en zijn rechtsvoorgangers heeft overgenomen. De Commissie heeft de afkoopwaarde naar billijkheid vastgesteld en uitgesproken dat de verzekeraar het verzekerd kapitaal ad € 241,= aan Consument moet uitkeren.

In april 2014 ontving Consument van Axent de mededeling dat zij voor genoemd bedrag onder 2 polissen verzekerd was voor de kosten voor een uitvaart. Desgewenst kon zij een offerte aanvragen voor een aanvullende dekking. Daarop ontstond een meningsverschil over de vraag wie – en op welk moment – de twee uitvaartverzekeringen zou hebben gesloten en wat de waarde zou zijn bij afkoop.

Reconstructie polis historie

Verzekeraar heeft bij de Geschillencommissie benadrukt dat bij de overname van de portefeuille meer dan voldoende inzicht is verkregen in de op zich genomen verplichtingen. De verkregen digitale bestanden zijn echter niet zo compleet dat Axent in alle gevallen in staat is om de polishistorie van de verzekeringen volledig te reconstrueren. Op de vragen van Consument kon dan ook slechts gedeeltelijk antwoord worden gegeven.

Het feit dat Axent klaarblijkelijk niet beschikt over de fysieke dossiers (zoals het aanvraagformulier en de polisbladen) mag niet voor risico van Consument komen. Anders dan verzekeraar stelt, kan hij naar het oordeel van de Geschillencommissie evenmin een beroep doen op een bewaartermijn van 7 jaar. Deze termijn gaat pas in op het moment dat een verzekering tot uitkering is gekomen, zoals het moment van afkoop of het overlijden van de verzekerde. Verzekeraar is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een adequate polisadministratie.

Afkoopwaarde

Axent heeft voorts naar het oordeel van de Commissie te weinig concrete feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat de voor de beide verzekeringen berekende afkoopwaarde van € 154,90 op correcte wijze is vastgesteld. Onvoldoende onderbouwd is waarom hij gerechtigd zou zijn om de tarieven en sterftetafels te hanteren waarop het genoemde bedrag is gebaseerd.

Omdat ook de Geschillencommissie niet over alle benodigde informatie beschikt om de afkoopwaarde te berekenen, heeft zij deze waarde naar billijkheid vastgesteld. Verzekeraar dient het verzekerd kapitaal van € 241,= uit te keren.

  • Lees hier de volledige uitspraak
  • Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant