Mijn Kifid

Kifid KennisBagage gestolen, maar verzekeraar weigert uitkering

De situatie

U bent met vakantie of op reis en uw bagage wordt gestolen. De verzekeraar weigert echter om de schade aan u uit te keren omdat de verzekeraar vindt dat u zich niet heeft gehouden aan de bepalingen uit de reisverzekering en uw schade dus niet is gedekt. U wilt weten wat u hiertegen bij Kifid kunt ondernemen.

De algemene regel

Over het algemeen gaat het in deze zaken over de normale voorzichtigheid: de verzekeraar verwacht dat u goed op uw spullen let. Hoever deze voorzichtigheid reikt, hangt enerzijds af van de precieze verzekeringsvoorwaarden die op de polis van toepassing zijn en anderzijds van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals de waarde van de bagage en de situatie ter plaatse. In de verzekeringsvoorwaarden zijn vaak ook nadere regels gesteld met betrekking tot het opbergen van bagage in een motorvoertuig.

 

Vijf voorbeelden

 

Uitleg

Een verzekeraar heeft een hoge mate van vrijheid in het stellen van voorwaarden waaronder hij dekking wil verlenen. Bedenk dat wanneer u een reisverzekering sluit, u akkoord gaat met die voorwaarden en dat u zich daaraan moet houden. Vaak staat de ‘normale voorzichtigheid’ daarin genoemd en worden nadere regels gesteld aan het opbergen van bagage in een motorvoertuig.

Voor bagage die uit een auto wordt gestolen gelden vaak zeer specifieke bepalingen. Verzekeraars willen dit hoge risico doorgaans alleen onder strikte voorwaarden verzekeren. Doorgaans geldt dat de bagage niet van buitenaf zichtbaar mag zijn en moet zijn opgeborgen in een afgesloten ruimte zoals een dashboardkastje of een met hoedenplank afgesloten kofferbak. Ook kan gelden dat de ‘meest veilige’ bewaarplek moet worden gekozen. Uit de uitspraken blijkt dat dergelijke strikte en uitvoerbare bepalingen strikt moeten worden nageleefd.

Hoever de verlangde normale voorzichtigheid reikt, hangt onder andere af van wat er precies in de voorwaarden staat. Sommige verzekeraars omschrijven heel nadrukkelijk wat er van de verzekerde verwacht wordt. Hoe strikter de voorwaarden zijn geformuleerd, hoe meer het aankomt op de vraag of aan die desbetreffende voorwaarde is voldaan. Bij een algemenere omschrijving zal in de regel meer plaats zijn voor het meewegen van de omstandigheden van het geval.

Voor kostbare spullen wordt de voorzichtigheidsnorm regelmatig extra aangescherpt. Dit kan ertoe leiden dat op één stuks bagage twee normen van toepassing zijn. De verzekeraar kan dan besluiten alleen de niet-kostbare spullen uit de bagage te vergoeden.

Kifid benadrukt in de uitspraken dat een verzekering nu juist wordt afgesloten voor momenten van onbedachtzaamheid en is er alert op dat niet juist die momenten van dekking worden uitgesloten.

Naast de voorwaarden, spelen de omstandigheden waarin de consument verkeerde toen het voorval gebeurde ook een grote rol om vast te stellen of een consument in een bepaalde situatie voorzichtig genoeg is geweest. Die omstandigheden zijn uiteraard in elke zaak anders. Maar er zijn wel enkele aanknopingspunten:

  • Had u een redelijk alternatief? Of was de bagage bijvoorbeeld zo omvangrijk dat er maar één optie was om die te stallen?
  • Welke afstand had u tot de bagage? Kon u de bagage goed in het oog houden?
  • Heeft u heel even niet opgelet of lange tijd niet naar de spullen omgekeken en is dat een bewuste keuze geweest? Een moment van onbedachtzaamheid moet ook wel echt een moment zijn. Een goede indicatie hiervoor is dat u kortstondig werd afgeleid.
  • Verkeerde u in een drukke, hectische omgeving waardoor van u kon worden verwacht dat u extra alert was?
  • Hoe kostbaar was de bagage? Aan kostbare bagage worden vaak hogere eisen gesteld, van u mag worden verwacht dat u extra voorzorgsmaatregelen treft om deze spullen te beschermen.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant