Mijn Kifid
Een hand met pen vult een formulier in

Kifid KennisDe verzekeraar keert niet uit, omdat ik bij de aanvraag van een motorrijtuigenverzekering een vraag onjuist beantwoordde. Mag dat?

De situatie

Na schade aan uw auto, motor of brommer dient u een claim in bij de verzekeraar. De verzekeraar wijst de claim echter af – en treft mogelijk nog andere maatregelen – omdat u de vragenlijst bij het afsluiten van de verzekering onjuist of onvolledig invulde. U gaf bijvoorbeeld aan dat u de regelmatige bestuurder bent, terwijl dat niet zo is. U wilt weten wat in deze situatie uw rechten zijn: wat kunt u verwachten wanneer u per ongeluk of onbewust verkeerde informatie gaf?

De algemene regel

Een verzekeraar schat in of hij een auto, motor of brommer wil verzekeren en zo ja: tegen welke voorwaarden en premie. Daarbij maakt de verzekeraar gebruik van een vragenformulier. Als aanvrager moet u die vragen juist en volledig beantwoorden. Wanneer u de vragen (opzettelijk) niet juist of onvolledig beantwoordt, kan dat gevolgen hebben voor uw recht op een schade-uitkering. Ook kunnen onjuistheden of onvolledigheden leiden tot beëindiging van de verzekering en/of tot opname van uw persoonsgegevens in waarschuwingsregisters.

 

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Bij het sluiten van een auto-, motor- of bromfietsverzekering vraagt de verzekeraar door middel van een aanvraagformulier om een aantal voor hem relevante feiten. Die informatie heeft de verzekeraar nodig om te bepalen of hij de verzekering wil aangaan en zo ja, tegen welke voorwaarden en welke premie. Het is de bedoeling dat u deze vragen naar waarheid invult en volledig bent. Dit wordt ook wel de precontractuele mededelingsplicht genoemd. Als u de vragen niet begrijpt of twijfelt, dan is het aan u om hulp in te roepen.

Wanneer blijkt dat u de vragen onjuist heeft beantwoord (dit kan direct bij de aanvraag uitkomen of wanneer de verzekeraar onderzoek doet na een schadeclaim) dan mag de verzekeraar maatregelen treffen. Het gaat vaak om een combinatie van de volgende drie maatregelen.

1. Niet uitkeren

Wanneer u de verzekeraar opzettelijk heeft misleid door opzettelijk verkeerde antwoorden te geven, dan hoeft de verzekeraar de schade niet uit te keren.
Is opzet door de verzekeraar niet aannemelijk te maken, dan hoeft de verzekeraar de schade niet (volledig) te vergoeden, wanneer hij kan aantonen dat als hij de waarheid had gekend, de verzekering niet of onder andere voorwaarden tot stand was gekomen. Dus ook als u onbedoeld de verzekeraar verkeerd hebt geïnformeerd, kan dit betekenen dat u de schade niet krijgt vergoed.

2. Verzekering beëindigen

Heeft u bij de aanvraag van de verzekering vragen opzettelijk verkeerd of onvolledig beantwoord dan is er sprake van opzettelijke misleiding. Bij opzettelijke misleiding mag de verzekeraar, en zo staat het ook in het Burgerlijk Wetboek en vaak in de verzekeringsvoorwaarden, de verzekeringsovereenkomst beëindigen. De verzekeraar mag de verzekering ook beëindigen als hij aantoont dat een redelijke handelend verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou zijn aangegaan.

3. Gegevens opnemen in een waarschuwingsregister

De verzekeraar kan besluiten uw persoonsgegevens in interne en/of externe waarschuwingsregisters op te nemen. Dit mag niet zomaar. Voor het externe waarschuwingsregister geldt dat ‘een meer dan redelijk vermoeden van schuld’ noodzakelijk is.

Meer informatie over waarschuwingsregisters vindt u in de volgende Kifid Kennisdocumenten:

Mijn verzekeraar beschuldigt mij van fraude, wat nu?

Help, de bank of verzekeraar neemt mij op in een waarschuwingsregister

 Wanneer er volgens de verzekeraar opzet in het spel is, is het aan de verzekeraar om, wanneer u dit gemotiveerd betwist, te bewijzen. Een voorbeeld van een gemotiveerde betwisting is het inbrengen van een andere aannemelijke reden waardoor u de vraag onjuist heeft beantwoord.

In geval van een auto-, motor-, of brommerverzekering zal de verzekeraar een aantal standaardvragen stellen die van belang zijn voor de acceptatie. Over het algemeen gaan consumenten bij de volgende vragen de fout in:

A. Wie is kentekenhouder en wie rijdt?

Op het aanvraagformulier moet de aanvrager van de verzekering aangeven of hij/zij ook de eigenaar/kentekenhouder is en of hij/zij ook de regelmatige bestuurder van de auto is. Wordt ‘ja’ ingevuld, maar is het in de praktijk ‘nee’, dan is dat reden voor de verzekeraar om schade niet uit te keren. Immers: de verzekeraar baseert de premie op de schadevrije jaren van de verzekerde. Als in de praktijk een onervaren chauffeur de auto bestuurt of een chauffeur met een schadeverleden, dan heeft de verzekeraar er recht op dat te weten.

B. Een strafrechtelijk verleden?

De verzekeraar zal vragen of u of een andere belanghebbende bij de verzekering een strafrechtelijk verleden heeft. Een andere belanghebbende is bijvoorbeeld een gezinslid dat de auto ook gaat gebruiken. Verzwijgt u strafrechtelijke feiten, dan is dat reden voor de verzekeraar om bij schade niet uit te keren.

C. Ooit de rijbevoegdheid ontzegd?

U krijgt een rijontzegging wanneer er onder invloed van alcohol is gereden of een forse snelheidsovertreding is begaan. De verzekeraar wil weten of in de afgelopen jaren (vaak tussen de vijf en acht jaar) aan u de rijbevoegdheid is ontzegd. Beantwoordt u deze vraag niet naar waarheid, dan kan de verzekeraar besluiten de schade niet te vergoeden.

D. Andere vragen

Uiteraard moet u ook de overige vragen op het aanvraagformulier naar waarheid invullen. Bijvoorbeeld of u weleens geweigerd bent door een andere verzekeraar. Of denk aan een vraag naar uw ‘hoogst afgeronde opleiding’ in geval van een verzekering speciaal voor hoger opgeleiden.

Uit de zaken die Kifid behandelt, blijkt dat het u niet helpt om aan te voeren dat u de vragen haastig heeft beantwoord of niet goed heeft gelezen. Ook helpt het niet om aan te voeren dat u niet heeft begrepen dat het antwoord relevant was voor de verzekeraar. Dat de vraag op het formulier staat, betekent dat de verzekeraar de informatie relevant vindt voor de beoordeling van uw verzekeringsaanvraag.

 

Tips

  • In veel digitale aanvraagformulieren staat het symbool ‘?’ (vraagteken) of een ‘i’ (informatie). Als u daarop klikt, krijgt u meer uitleg over welke informatie de verzekeraar met deze vraag verlangt. Is de uitleg niet duidelijk? Zoek dan contact met de verzekeraar waar u een verzekering wilt sluiten. Een medewerker kan u uitleggen wat met de vraag wordt bedoeld en welke informatie u moet geven. Ook kunt u uw financieel adviseur raadplegen.
  • Laat u niet voor het karretje spannen van iemand die zelf moeite heeft een verzekering aan te vragen. Laat u ook niet beïnvloeden door anderen die zeggen dat u het niet zo nauw hoeft te nemen met het invullen van het vragenformulier of dat ‘iedereen’ daar weleens een loopje mee neemt. U kunt hierdoor uzelf in problemen brengen.

 

Meer informatie

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant