Mijn Kifid
Rode knop op een toetsenbord met de tekst Margin CALL erop

Kifid KennisIk moet van de bank met spoed het dekkingstekort op mijn beleggingsrekening aanzuiveren, wat nu?

De situatie

U heeft een beleggingsrekening en maakt daarbij gebruik van een effectenkrediet. Of u heeft opties geschreven. Door sterk schommelende aandelenkoersen ontstaat er een dekkingstekort op uw beleggingsrekening. De bank geeft u vijf werkdagen om het tekort aan te zuiveren, maar het kan ook gaan om twee dagen of slechts één uur. U wilt weten wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Hoe moet de bank u informeren? Kunt u om uitstel vragen? En mag de bank zelfstandig uw beleggingen verkopen?

Rode knop op een toetsenbord met de tekst Margin CALL erop

De algemene regel

Als uw beleggingsrekening een dekkingstekort heeft, dan moet u dat tijdig aanzuiveren. Dat kan door optieposities te sluiten, beleggingen te verkopen of geld bij te storten (bijvoorbeeld van uw betaal/spaarrekening). U moet dit tijdig doen: de bank verleent zelden uitstel en zal, als u niet handelt, zelf posities sluiten of beleggingen uit uw beleggingsportefeuille verkopen. Daarvoor hoeft de bank niet eerst met u te overleggen.

 

Vier voorbeelden

 

Uitleg

Waar het in dit kennisdocument over ‘banken’ gaat, worden ook ‘brokers’ bedoeld.

Een margin-of dekkingstekort kan ontstaan in twee situaties: bij het schrijven van put en call opties en bij een effectenkrediet.

  • Opties
    Een belegger die een put optie schrijft, neemt de verplichting op zich om de onderliggende waarden (bijvoorbeeld aandelen) af te nemen als de optie wordt uitgeoefend. Om er zeker van te zijn dat hij deze mogelijke afnameverplichting nakomt, moet hij als zekerheid een bepaalde marge (‘margin’) op zijn beleggingsrekening aanhouden. Datzelfde geldt voor de belegger die een call optie schrijft: als deze belegger de onderliggende waarden (bijvoorbeeld aandelen) niet in zijn beleggingsportefeuille heeft – de optie is ‘ongedekt’ geschreven – dan moet ook deze belegger een margin aanhouden. Formeel spreken we hier van een margintekort, maar ook de term dekkingstekort wordt gebruikt.
  • Effectenkrediet
    De tweede manier waarop een dekkingstekort kan ontstaan, is in een effectenkrediet. Een effectenkrediet is een (doorlopend) krediet met een effectenportefeuille als onderpand. De bank kent aan (elke belegging in) de portefeuille een bepaalde dekkingswaarde toe. Als de dekkingswaarde van de effectenportefeuille daalt (bijvoorbeeld doordat de aandelenkoersen dalen), kan er een dekkingstekort ontstaan. Formeel spreken we hier niet van een margintekort, maar van een dekkingstekort.

Het verschil tussen een margintekort en een dekkingstekort is dat de eerste in de wet is opgenomen en de tweede niet. Banken en brokers nemen echter beide soorten op in hun algemene voorwaarden en hanteren voor beide ook een soortgelijke tekortenprocedure. De Geschillencommissie van Kifid behandelt een zaak over een margintekort niet anders dan een zaak over een dekkingstekort.

De wettelijke marginverplichting beschermt marktpartijen tegen het risico dat een belegger zijn verplichtingen niet nakomt. Tegelijkertijd beschermt de marginverplichting ook de belegger zelf: zonder toereikende margin zou hij, door het fluctueren van onderliggende waarden, worden blootgesteld aan het risico op snel en hoogoplopende verliezen.

De wet schrijft niet voor hoe banken de marginverplichting moeten berekenen: banken zijn daar vrij in. Het betekent ook dat de ene bank daarin strenger kan zijn dan een andere bank. De bank mag de marginberekening ook wijzigen, mits dat in de algemene voorwaarden is overeengekomen.

De wet schrijft niet voor hoe een bank een consument moet inlichten. Vaak staat in de algemene voorwaarden uitgewerkt hoe de bank of broker dit doet. Vaak worden meerdere vormen van communicatie daarin genoemd: brief, e-mail, sms of telefonisch.

Wanneer een dekkingstekort ontstaat, treedt de zogenoemde tekortenprocedure in werking: de bank bericht de belegger dat hij binnen een bepaalde termijn het tekort moet aanzuiveren. Zo’n bericht wordt wel de ‘margin call’ genoemd. Is er na de gestelde termijn nog steeds een tekort, dan zal de bank zelf posities gaan sluiten of beleggingen verkopen. De maximumtermijn waarbinnen de belegger het tekort moet aanzuiveren, is vijf werkdagen. Dit volgt uit artikel 86 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) . Veel banken sluiten aan bij die termijn, maar sommige banken hanteren een kortere termijn; twee dagen komt voor, maar ook slechts één uur. Zie ook de voorbeelden in dit  kennisdocument.

Zowel bij een dekkingstekort (effectenkrediet) als een margintekort (opties) kan het zijn dat een belegger op een ongunstig moment gedwongen wordt om zijn beleggingen te verkopen of dat de bank dat voor hem doet. Dat kan oneerlijk overkomen. Daarbij moet bedacht worden dat de tekortenprocedure bedoeld is om u als belegger te beschermen. Zou de bank uitstel verlenen, dan kan dat weliswaar gunstig uitpakken (als de koersen weer zouden stijgen), maar het kan ook ongunstig uitpakken (als de koersen verder zouden dalen). Ook moet bedacht worden dat de bank een wettelijke verplichting heeft. Wanneer de bank de belegger uitstel gunt, dan schendt de bank mogelijk haar zorgplicht en loopt de bank het risico aansprakelijk te worden gesteld. Zie voor deze situatie ook de voorbeelden in dit kennisdocument.

Wanneer u een klacht bij Kifid indient, zal de Geschillencommissie beoordelen of de bank de wettelijke bepalingen en de eigen algemene voorwaarden (waarmee u akkoord bent gegaan) correct heeft gevolgd. Daarnaast beoordeelt de Geschillencommissie of de bank heeft voldaan aan de zorgplicht die zij heeft richting consumenten. Hierbij is van belang dat de bank ook juist aan de zorgplicht voldoet door de tekortenprocedure te volgen. Ook speelt mee dat in geval van execution only een belegger een grote eigen verantwoordelijkheid draagt. Tot slot beoordeelt de Geschillencommissie of is voldaan aan de eisen van redelijkheid en billijkheid: het handelen van de bank mag niet onaanvaardbaar zijn. Uit de uitspraken blijkt dat dit laatste niet snel het geval is.

 

Tips

  • Opent u een beleggingsrekening? Bestudeer (vooraf) de algemene voorwaarden voor beleggen van de bank of broker. Daarin wordt uitgelegd hoe de tekortenprocedure verloopt.
  • Let op hoe de bank communiceert in geval van een tekortenprocedure en zorg dat u op die kanalen ook daadwerkelijk te bereiken bent.
  • Wacht niet af tot de bank zelf posities gaat sluiten/beleggingen uit uw beleggingsportefeuille gaat verkopen om het dekkingstekort op te heffen.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant